Usunięcie .svn rekursywnie (Windows)

Tworzymy plik cleanSvn.cmd

for /f „tokens=* delims=” %%i in (‚dir /s /b /a:d *svn’) do (
rd /s /q „%%i”
)