windows batch zmienne wewnątrz pętli

@echo off
setlocal EnableDelayedExpansion

SET ITER=0
SET "q="
for %%i in ("a" "b" "c") do (
  SET /a ITER+=1
  SET q=%%i
  ECHO iter=!ITER! 
  ECHO q=!q!
)

najważniejsze to użycie: setlocal EnableDelayedExpansion oraz !q!