Oracle: kolumny dla tabeli

select column_name from all_tab_columns where table_name =upper('NAZWA_TABELKI');

Oracle: pobranie poprzedniego i następnego wpisu

with test as (
select 1 id ,2 ext_id, 1 wartosc from dual union all
select 2 id ,2 ext_id, 2 wartosc from dual union all
select 3 id,2 ext_id, 3 wartosc from dual union all
select 4 id,1 ext_id, 4 wartosc from dual
)

select id, wartosc,
lag(wartosc) over (partition by ext_id order by id) as poprzednie,
lead(wartosc) over (partition by ext_id order by id) as nastepne
from test
order by id;

Linki: partycjonowanie oracle

Jeśli mamy duuuuuże tabele (tzn. zawierające dużo danych) to ich przetwarzanie możemy sobie usprawnić dzieląc je na takie wirtualne części nazywane partycjami. Dzięki temu:

  1. Można zadać zapytanie tylko do jednej partycji w tabeli i dzięki temu nie ma potrzeby przetwarzania całej tabeli (co jak się nie trudno domyślić jest szybsze)
  2. Joiny śmigają szybciej na takiej jednej partycji niż na całej tabeli, to samo grupowania, sortowanie i cała reszta możliwych sposobów na męczenie bazy.
  3. Partycje możemy sobie stworzyć na podstawie zawartości kolumny w tabeli, dzięki czemu możemy np. mieć szybszy dostęp do faktur przykładowo z tego roku.
  4. W ogóle idą za tym wszystkie korzyści związane z mniejszą ilością danych do przetworzenia.

Partycje możemy generalnie tworzyć na podstawie zawartości lub podzielić na sekcje równej wielkości. Dzielone na podstawie zawartości mogą być różnych rozmiarów – możemy mieć przykładowo milion faktur z tego roku, ale 5 milionów z zeszłego.

źródło:

http://andrzejklusiewicz.blogspot.com/2010/11/partycjonowanie-tabel.html

oracle, rownum, ROW_NUMBER vs ROWNUM

http://explainextended.com/2009/05/06/oracle-row_number-vs-rownum/

 

–1 wpis
SELECT kolumna1,kolumna2
FROM
(SELECT kolumna1,kolumna2,kolumna3, row_number() OVER (ORDER BY kolumna1 desc) as rnum FROM NAZWA_TABELKI where kolumna3=’JAKAS_WARTOSC’)
WHERE
rnum between 1 and 1;

–3 wpisy
SELECT kolumna1,kolumna2
FROM
(SELECT kolumna1,kolumna2,kolumna3, row_number() OVER (ORDER BY kolumna1 desc) as rnum FROM NAZWA_TABELKI where kolumna3=’JAKAS_WARTOSC’)
WHERE
rnum between 1 and 3;

Zabawa z SQL, count itp

Tworzenie tabel i wypelnianie danymi:
create table OSOBA
(
ID int identity(1, 1) not null,
NAZWISKO varchar(512) not null
)
go
alter table OSOBA add constraint PK_OSOBA primary key (ID);

create table SAMOCHOD
(
ID int identity(1, 1) not null,
MARKA varchar(512) not null
)
go
alter table SAMOCHOD add constraint PK_SAMOCHOD primary key (ID);

create table OSOBA_SAMOCHOD
(
ID int identity(1, 1) not null,
ID_OSOBA int not null,
ID_SAMOCHOD int not null
)
go
alter table OSOBA_SAMOCHOD add constraint PK_OSOBA_SAMOCHOD primary key (ID);
alter table OSOBA_SAMOCHOD add constraint FK_OSOBA_SAMOCHOD_SAMOCHOD foreign key (ID_SAMOCHOD) references SAMOCHOD (ID);
alter table OSOBA_SAMOCHOD add constraint FK_OSOBA_SAMOCHOD_OSOBA foreign key (ID_OSOBA) references OSOBA (ID);

INSERT INTO OSOBA(NAZWISKO) VALUES(‚Kowalski’)
INSERT INTO OSOBA(NAZWISKO) VALUES(‚Ziolko’)
INSERT INTO OSOBA(NAZWISKO) VALUES(‚Piotrowski’)
INSERT INTO OSOBA(NAZWISKO) VALUES(‚Kowalskiewicz’)
INSERT INTO OSOBA(NAZWISKO) VALUES(‚Brzeczyszykiewicz’)
INSERT INTO OSOBA(NAZWISKO) VALUES(‚Ziobro’)
INSERT INTO OSOBA(NAZWISKO) VALUES(‚Tusk’)
INSERT INTO OSOBA(NAZWISKO) VALUES(‚Kaczynski’)

INSERT INTO SAMOCHOD(MARKA) VALUES(‚AUDI’)
INSERT INTO SAMOCHOD(MARKA) VALUES(‚BMW’)
INSERT INTO SAMOCHOD(MARKA) VALUES(‚FIAT’)
INSERT INTO SAMOCHOD(MARKA) VALUES(‚FORD’)
INSERT INTO SAMOCHOD(MARKA) VALUES(‚CITROEN’)
INSERT INTO SAMOCHOD(MARKA) VALUES(‚PORSCHE’)

insert into OSOBA_SAMOCHOD(ID_OSOBA,ID_SAMOCHOD) VALUES(1,1);
insert into OSOBA_SAMOCHOD(ID_OSOBA,ID_SAMOCHOD) VALUES(1,2);
insert into OSOBA_SAMOCHOD(ID_OSOBA,ID_SAMOCHOD) VALUES(1,3);
insert into OSOBA_SAMOCHOD(ID_OSOBA,ID_SAMOCHOD) VALUES(1,4);
insert into OSOBA_SAMOCHOD(ID_OSOBA,ID_SAMOCHOD) VALUES(1,5);
insert into OSOBA_SAMOCHOD(ID_OSOBA,ID_SAMOCHOD) VALUES(1,6);
insert into OSOBA_SAMOCHOD(ID_OSOBA,ID_SAMOCHOD) VALUES(2,4);

insert into OSOBA_SAMOCHOD(ID_OSOBA,ID_SAMOCHOD) VALUES(2,4);
insert into OSOBA_SAMOCHOD(ID_OSOBA,ID_SAMOCHOD) VALUES(5,1);
insert into OSOBA_SAMOCHOD(ID_OSOBA,ID_SAMOCHOD) VALUES(5,2);
insert into OSOBA_SAMOCHOD(ID_OSOBA,ID_SAMOCHOD) VALUES(5,3);
insert into OSOBA_SAMOCHOD(ID_OSOBA,ID_SAMOCHOD) VALUES(5,4);
insert into OSOBA_SAMOCHOD(ID_OSOBA,ID_SAMOCHOD) VALUES(4,4);
insert into OSOBA_SAMOCHOD(ID_OSOBA,ID_SAMOCHOD) VALUES(3,1);

 

 

TERAZ zapytania:
–pobierz osoby ktore maja wiecej niz 2 samochody
SELECT
o.nazwisko, COUNT(s.marka)
FROM OSOBA_SAMOCHOD os
JOIN OSOBA o on o.id = os.id_osoba
join samochod s on s.id = os.id_samochod
group by  o.nazwisko
having count(*)>2

ważne żeby użyć group by  o.nazwisko i having count(*)>2

–zlicz ilosc wpisow dla danej osoby
SELECT
os.ID_OSOBA, COUNT(os.ID_OSOBA)
FROM OSOBA_SAMOCHOD os
group by os.ID_OSOBA