keytool – keystore certyfikaty

Generowanie certyfikatu:

keytool -genkey -alias NAZWA_ALIASU -keyalg RSA -validity ILOSC_DNI -keypass HASLO_DO_KLUCZA -storepass HASLO_DO_KEYSTORE -keystore NAZWA_KEYSTORE.jks

Listowanie certyfikatów:

keytool -list -alias NAZWA_ALIASU -keystore NAZWA_KEYSTORE.keystore -storepass HASLO -keypass HASLO -v

Eksport certyfikatu:

keytool -export -alias NAZWA_ALIASU -file NAZWA_CERTYFIKATU.crt -keystore NAZWA_KEYSTORE.keystore