Scope

singleton Scopes a single bean definition to a single object instance per Spring IoC container.
prototype Scopes a single bean definition to any number of object instances.
request Scopes a single bean definition to the lifecycle of a single HTTP request; that is each and every HTTP request will have its own instance of a bean created off the back of a single bean definition. Only valid in the context of a web-aware Spring ApplicationContext.
session Scopes a single bean definition to the lifecycle of a HTTP Session. Only valid in the context of a web-aware Spring ApplicationContext.
global session Scopes a single bean definition to the lifecycle of a global HTTP Session. Typically only valid when used in a portlet context. Only valid in the context of a web-aware Spring ApplicationContext.

Wzorce projektowe

Katalog wzorców projektowych Gang of Four (Gamma,Johnson, Helm, Vlissides) obejmuje 23 wzorce:

– kreacyjne: Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton
– strukturalne: Adapter, Bridge, Composite, Decorator,Composite, Facade, Proxy, Flyweight
– behawioralne: Chain of Responsibility, Command,Interpreter, Mediator, Iterator, Memento, Observer,

 

UML

http://www.erudis.pl/pl/node/95

Specyfikacja UML nie dzieli diagramów na ważniejsze i mniej ważne. Jednak z praktycznego punktu widzenia, spośród 13 rodzajów diagramów dostępnych w języku UML w powszechnym użyciu jest zaledwie pięć:

  • diagramy czynności (ang. activity diagrams), służące głównie do modelowania procesów biznesowych,
  • diagramy przypadków użycia (ang. use case diagrams), przy pomocy których projektujemy funkcjonalność systemu,
  • diagramy klas (ang. class diagrams), definiujące obiektową strukturę systemu,
  • diagramy stanów (ang. state machine diagrams), ukazujące cykl życia wybranych obiektów zdefinjiowanych na diagramach klas,
  • diagramy sekwencji (ang. sequence diagrams), pozwalające na pokazanie wybramych scenariuszy wymiany komunikatów pomiędzy obiektami w systemie.

Relacje

http://en.wikibooks.org/wiki/Java_Persistence/OneToMany

http://en.wikibooks.org/wiki/Java_Persistence/ManyToMany

Rozróżniamy następujące warianty relacji tego typu:
– dwukierunkową relacje jeden-do-wielu/wiele-do-jednego: obiekt nadrzędny posiada kolekcję referencji do obiektów podrzędnych, które posiadają referencję do obiektu nadrzędnego;
– jednokierunkowa relacja jeden-do-wielu: obiekt nadrzędny posiada kolekcję referencji do obiektów podrzędnych;
– jednokierunkowa relacja wiele-do-jednego: obiekt podrzędny posiada referencję do obiektu nadrzędnego;


Relacja jeden-do-wielu

Relacja jeden-do-wielu jest najbardziej powszechnym typem relacji. W relacji jeden-do-wielu rekord w tabeli A może mieć wiele dopasowanych do niego rekordów z tabeli B, ale rekord w tabeli B ma tylko jeden dopasowany rekord w tabeli A.

Relacja wiele-do-wielu

W relacji wiele-do-wielu, rekord w tabeli A może mieć wiele dopasowanych do niego rekordów z tabeli B i tak samo rekord w tabeli B może mieć wiele dopasowanych do niego rekordów z tabeli A. Jest to możliwe tylko przez zdefiniowanie trzeciej tabeli (nazywanej tabelą łącza), której klucz podstawowy składa się z dwóch pól — kluczy obcych z tabel A i B. Relacja wiele-do-wielu jest w istocie dwiema relacjami jeden-do-wielu z trzecią tabelą. Na przykład, tabele Zamówienia i Produkty są powiązane relacją wiele-do-wielu zdefiniowaną przez utworzenie dwóch relacji jeden-do-wielu z tabelą Opisy zamówień.

Relacja jeden-do-jednego

W relacji jeden-do-jednego każdy rekord w tabeli A może mieć tylko jeden dopasowany rekord z tabeli B, i tak samo każdy rekord w tabeli B może mieć tylko jeden dopasowany rekord z tabeli A. Ten typ relacji spotyka się rzadko, ponieważ większość informacji powiązanych w ten sposób byłoby zawartych w jednej tabeli. Relacji jeden-do-jednego można używać do podziału tabeli z wieloma polami, do odizolowania długa tabeli ze względów bezpieczeństwa, albo do przechowania informacji odnoszącej się tylko do podzbioru tabeli głównej. Na przykład, można by utworzyć tabelę do wyszukiwania pracowników uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich.

więcej na http://dwalczak.blogspot.com/2008/04/jpa-relacje-jeden-do-wielu-i-wiele-do.html